Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

heartbreak
1339 1eb2
Reposted fromEtnigos Etnigos
heartbreak
1818 803d
Reposted fromEtnigos Etnigos
heartbreak
1745 e416 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
heartbreak
1631 b689 500
Bunny
Reposted fromvolldost volldost viascorpix scorpix
heartbreak
heartbreak
5779 841d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
heartbreak
heartbreak
9718 e711
Reposted fromsunlight sunlight viagdziejestola gdziejestola

June 13 2018

heartbreak
heartbreak
heartbreak
heartbreak
0192 0225
Reposted from4777727772 4777727772 viablubra blubra
1355 37f5 500
heartbreak
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
heartbreak
Przestań się obrażać. Przestań myśleć, że jesteś nie kompletna. Skończ oddawać cząstki siebie komuś, kto nie jest tego wart. Przestań gonić wiatr. 
Żyj dla siebie.
— "Ten właściwy."
heartbreak
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - "Dar Julii"
heartbreak
heartbreak
3319 2cd5 500

June 07 2018

heartbreak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl