Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

heartbreak
Gdybyś żył ze świadomością, że każdy Twój dzień jest Twoim ostatnim dniem, z pewnością Twoje życie wyglądałoby inaczej; z pewnością podejmowałbyś odważniejsze decyzje, żyłbyś pełnią życia, pamiętałbyś o tych, których kochasz, i starałbyś się wyciskać z życia to, co najlepsze.
— Łukasz Milewski, "Potężny ponad miarę"
Reposted fromzupamarzen zupamarzen
heartbreak
6809 58dc
Reposted fromkarmacoma karmacoma viayourhabit yourhabit
7887 ea63 500


trekual-innuendos:

Complimenting an artistic friend’s work

Reposted fromrewywewy rewywewy viatazniebieskimi tazniebieskimi
heartbreak
heartbreak
6339 809f 500
Reposted fromaromantycznie aromantycznie viaumie-ranko umie-ranko
8232 95b8
Reposted fromerial erial viascorpix scorpix
heartbreak
1025 be89
Reposted fromsoupdujour soupdujour viajossie jossie
4525 1de5 500

coelasquid:

I am proud of him.

March 22 2017

heartbreak
5834 6163 500
heartbreak
heartbreak
heartbreak
heartbreak
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
heartbreak
7144 9620 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaspring-flow spring-flow
heartbreak
6795 9cf1
Reposted fromretro-girl retro-girl viaspring-flow spring-flow
4061 4f5d
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaspring-flow spring-flow
heartbreak
9211 bafd
Reposted fromoutline outline viaspring-flow spring-flow
heartbreak
8569 069c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
heartbreak
9226 3bc1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl