Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

heartbreak
3846 7907

July 24 2019

heartbreak
6271 75d6
Reposted fromtichga tichga viachowchow chowchow
8909 01db 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vialaparisienne laparisienne
heartbreak
6057 bc74 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viamydiscovery mydiscovery
heartbreak
6426 7cc6
Reposted fromPaulaaa Paulaaa viamydiscovery mydiscovery

July 23 2019

heartbreak
6590 89fd 500
Reposted fromnyaako nyaako viamole-w-filizance mole-w-filizance

July 18 2019

heartbreak
0425 a7b9 500
Reposted fromteijakool teijakool viaPaseroVirus PaseroVirus

June 29 2019

heartbreak
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix

June 17 2019

9572 fe98 500
Reposted fromshitsuri shitsuri vianyaako nyaako

June 08 2019

heartbreak
5048 c56e
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaitsokay itsokay

May 22 2019

heartbreak
Czasami nieznajomi dają najlepsze rady. Albo nie wiedzą, kim jesteś, albo nie za bardzo ich obchodzisz, tak więc walą prosto z mostu. Takie rady są praktyczne. Rodzina i przyjaciele będą starali się nie urazić twoich uczuć, ktoś obcy nie zawaha się rozjechać cię walcem.
— Blair Holden
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaitsokay itsokay

May 21 2019

heartbreak

April 25 2019

heartbreak
1798 d897
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
heartbreak
Reposted frompffft pffft viascorpix scorpix
heartbreak
9709 d747 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viascorpix scorpix
7303 554e

kate-vega:

bankston:

Young Colin Firth.

speechless

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viahalucine halucine
heartbreak
2567 7806
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahalucine halucine

March 26 2019

heartbreak
4126 0a17 500
Reposted fromhare hare viairmelin irmelin
heartbreak

March 05 2019

heartbreak
8700 1b76 500
Reposted fromaiko77 aiko77 viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl