Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2018

heartbreak
7040 bed0
Reposted fromnalezycie nalezycie vialottibluebell lottibluebell

October 17 2018

heartbreak
heartbreak
5290 ac14
Reposted fromwentyl wentyl viasarazation sarazation
heartbreak
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viatriste triste
heartbreak
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viabitemyneck bitemyneck

October 02 2018

heartbreak
5189 3bf6 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaawakened awakened

September 28 2018

heartbreak

September 25 2018

heartbreak
8268 bfa8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianables nables
8658 a00a

danger:

Perks of Being a Wallflower ( 2012 ) 

heartbreak
4609 f5ce
Reposted fromkrzysk krzysk viatriste triste
heartbreak
8961 7c6a
Reposted from4777727772 4777727772 viatriste triste
heartbreak
9518 3e41
Reposted fromcavovo cavovo viatriste triste

September 18 2018

heartbreak
heartbreak
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Piotr C.
Reposted fromnutt nutt vialaparisienne laparisienne
heartbreak
0329 5d2c
Jeden z najsmutniejszych gifów świata

September 12 2018

heartbreak
Reposted frombluuu bluuu vianables nables
heartbreak
heartbreak
2517 5b1d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaAmericanlover Americanlover

September 11 2018

heartbreak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl