Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

heartbreak
heartbreak
heartbreak
heartbreak
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viadancingwithaghost dancingwithaghost
heartbreak
Bo w przyjaźni jest pewien rodzaj zakochania, taka fascynacja drugą osobą, że się chce z nią spędzać czas, robić z nią kolejne nowe rzeczy, wybierać bycie z nią zamiast z kimś innym.
— Ewa Konarowska
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost
heartbreak
heartbreak
Poza tym bez zmian
Dużo śpię i gram w jakieś gry
Tyle to już trwa
Mija tysiąc sto i trzy dni.
— Miasto Chopina- Sorry Boys
heartbreak
3452 6e08
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
heartbreak
3439 0922
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
heartbreak
3421 a92f
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
heartbreak
heartbreak
heartbreak
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
heartbreak
heartbreak
Ludzie zbyt szybko wymieniają się imionami, słowami, myślami. 
A potem znikają.
— “Historie, w których nic się nie dzieje" Igor Kulikowski
Reposted fromweightless weightless viablubra blubra
heartbreak
6426 70ec
Reposted fromthegirl thegirl viagdziejestola gdziejestola
heartbreak
heartbreak
heartbreak
2696 447e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl