Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

heartbreak
heartbreak
5068 e5b9
Reposted fromnoone97 noone97 viabadlybadly badlybadly
heartbreak
Uwalnia się przy śmierci bakterii. Miliony stworzeń giną dla Twojej przyjemności! (*snifffff*)
Reposted fromRynn Rynn viablackheartgirl blackheartgirl

November 01 2018

heartbreak
7146 5d56
Reposted fromolololo olololo viazyrafa zyrafa
heartbreak

October 24 2018

heartbreak
1095 2015 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaSurvivedGirl SurvivedGirl

October 22 2018

heartbreak
7040 bed0
Reposted fromnalezycie nalezycie vialottibluebell lottibluebell

October 17 2018

heartbreak
heartbreak
5290 ac14
Reposted fromwentyl wentyl viasarazation sarazation
heartbreak
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viatriste triste
heartbreak
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viabitemyneck bitemyneck

November 07 2018

heartbreak
Uwalnia się przy śmierci bakterii. Miliony stworzeń giną dla Twojej przyjemności! (*snifffff*)
Reposted fromRynn Rynn viablackheartgirl blackheartgirl

November 01 2018

heartbreak
7146 5d56
Reposted fromolololo olololo viazyrafa zyrafa
heartbreak

October 24 2018

heartbreak
1095 2015 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaSurvivedGirl SurvivedGirl

October 22 2018

heartbreak
7040 bed0
Reposted fromnalezycie nalezycie vialottibluebell lottibluebell

October 17 2018

heartbreak
heartbreak
5290 ac14
Reposted fromwentyl wentyl viasarazation sarazation
heartbreak
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viatriste triste
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl